Drugwars a Steemit

in cesky •  last month

To co přesně znamená vyjádření @hightouch je jasné.

Hightouch - DrugWars.ioToday at 7:43 PM
We are working to give a steem account automatically to players like you @adityajainxds so you can start to withdraw and trade DWD tokens. Wait for our announcement :wink:

Je t oco mě těší a co jde dobrým směrem. Pokud opravdu hra po skončení své beta verze dostane pořádnou reklamní kampaň třeba na facebooku, a nejen tam tak si myslím že do zdejšího prostředí přibude plno lidí. Jásně mnoho jich nevydrží, ale pokud je ta hra bude bavit tak nakonec třeba i vydrží a začnou publikovat. Možná že se zas vrátí publikování pod tagem #dw či #drugwars nějaký ten upvote od účtu @drugwars tak spousty hráčů, kteří přijdou odjinud bude obeznámeno s kryptem a steemitem.

Reklamní hlášku nějakého typu jako hrajte hru u které vyděláváte hraním reálné peníze může plno lidí přilákat. A protože nakonec své tokeny budou chtít nějak vybrat tak musejí na S-E a mít účet na Steemit. A pokud ho automaticky při nějakém množství tokenů v peněžence dostanou tak to nebudou muset řešit a budou nadšení že něco vydělali. Možná jich plno poprvé bude mít nějakou kryptoměnu nebo bude mít možnost spekulovat na burze. A tohle je vše dobře. A pro nás prvňáčky na Steemit to bude znamenat jedině super věc a to je růst Steemitu a jeho už tak dnes rozsáhlého ekosystému, který má opravdu reálné uživatele.

Spousty kryptoměn má podobné vlastnosti, ale myslím si že steem je opravdu měna s nejvíce reálnýma uživatelema, pokud pominu bitcoin.

Takže já takovouto iniciativu vidím opravdu rád. :)English - google translate

What exactly @hightouch's expression means is clear.

Hightouch - DrugWars.ioToday at 7:44 PM
We are working to give you a steem account automatically to players like you @adityajainxds so you can start to buy and trade DWD tokens. Wait for our announcement:

It is a pleasure to me and what goes in the right direction. If the game after the end of its beta version gets a proper advertising campaign on facebook, and not only there so I think that the local environment will add a lot of people. Many of tham will not last, but if the game is entertaining them, eventually they will last and start publishing. Maybe again, publishing under the #dw or #drugwars tag will return some upvote from the @drugwars account, so a lot of players coming from elsewhere will be knowing a crypto and steemit.

Advertising buzz of some type like playing a game you earn by playing real money can attract a lot of people. And because they eventually want to pick their tokens, they must be on S-E and have a Steemit account. And if they get it automatically with some amount of tokens in the wallet they will not have to deal with it and they will be excited to earn something. Perhaps for the first time they will have some cryptocurrency or will be able to speculate on the crypto exchange. And this is all good. And for us first grades on Steemit, this will only mean a great thing and that is the growth of Steemit and its already extensive ecosystem, which has really real users.

Lots of cryptocurrencies have similar features, but I think steem is really the currency with the most real users, if I pass bitcoin.

So I really enjoy seeing such an initiative. :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!BEER

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

!BEER

·

hahha to jsi mi poslal ty těch hodně piv???

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To listen to the audio version of this article click on the play image.

Brought to you by @tts. If you find it useful please consider upvoting this reply.

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

coffeea Lucky you @petrvl here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

To view or trade BEER go to steem-engine.com.

Hey @petrvl, here is your BEER token. Enjoy it!

Do you already know our BEER Crowdfunding

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)

You need to stake more BEER (6 staked BEER allows you to send 1 BEER per day)